[ملحنون]
ليو ون جين
قاو وي جي
فو لين
وانغ لوه لين
لي شتنغ بانغ
تشانغ لي
تيان هان
شيوي بي دونغ
شياو يو
نيه آر
ليو تيان هوا
[قادة فرق موسيقية]
يان ليانغ كون
• بو دونغ شينغ
هو بينغ شوي
تشنغ شي يانغ
تشنغ شياو يينغ
لي ده لون
تشن زو هوانغ
ينغ شيو وون
[مطربون]
تانغ تسان يان وي ون 
يانغ هونغ جي ليوي جي هونغ 
لياو تشانغ يونغ قوه لان ينغ 
تشانغ يه وو بي شيا 
تشنغ تشي سونغ تسو ينغ 
جيانغ داي وي  • تشو شياو يان  
هو سونغ هوا 
[عازفون فنانون]
وانغ تسي هنغ
شنغ تشونغ قو
تانغ جون تشياو
شوي وي
تشاو سونغ تينغ
لو ري رونغ
ليو ده هاي
ليو مينغ يوان
فو تسونغ
سونغ في